مهم***اطلاعيه آموزش پيرامون انتخاب واحد و حذف و اضافه***مهم
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید شروع کلاسها از شنبه 9 اسفند ماه می باشد.
((( مشاهده برنامه کلاسی )))
    this template designed and developed by Ahmad Azimi

    مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

    مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی