قابل توجه دانشجويان کارشناسي حسابداري ورودي 93 که در سامانه سجاد تبديل به دانشجو نشده اند

    this template designed and developed by Ahmad Azimi

    مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

    مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی