1430884
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
684
454
2838
1430884

IP شما : 54.152.38.154
امروز: 2019-06-19 10:08:53

آیین نگارش پروژه

« آئين نگارش پروژه »

در اين گزارش شکل و شيوه اي يکسان در نگارش پروژه ارائه مي گردد

که رعايت آن الزامي است و در ارزيابي پايان نامه مؤثر مي باشد.

رعايت اين نکات موجب ارتقاي کيفي شده و دانشجو با روش هاي استاندارد و تدوين جزوه، پروژه

و... آشنا مي شود. در پايان نامه بلحاظ نگارش داراي دو وجه قابل تأمل است:

-1 مکان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندي، شماره گذاري، صفحات و بخشها،

معادلات، تصاوير جداول و منحني ها.

-2 ترتيب ارائه مطالب در مجموع پايان نامه.

که در طى دو فصل نکات بارز هر وجه بيان مى گردد.

 

فصل اول

نکاتي که مي بايست در مورد انتخاب کاغذ پايان نامه و نحوه تنظيم و کادربندي مطالب روي کاغذ

رعايت گردد عبارتنداز:

از کاغذ مرغوب و در قطع A4 به منظور نگارش پايان نامه استفاد ه شود و در مواردي که نياز به کاغذ در قطع بزرگتر مي باشد، ضمن استفاده از اندازه هاي استاندارد رده A به هنگام ضميمه نمودن کاغذ مربوطه به اندازه A4 تا شده و حتما داخل صحافي قرار داده شود.

- در تحرير متن، از کامپيوتر و نرم افزارهاي فارسي موجود استفاده گردد.

اندازه حروف در صورت استفاده از نرم افزار کامپيوتري با فونت B zar  با pt 12 تا 14باشد

کادر بالا و پايين کاغذ به ترتيب 5/2 و 2 سانتي متر و از راست و چپ نيز به ترتيب 3 و 2 سانتي متر باشد ( 18 سطري و يا 24 سطري)

- از نگارش کلمات لاتين در متن پروژه خودداري نموده، معادل لاتين که پس از مشخص شدن

به وسيله شماره اي که بالاي معادل فارسي آن کلمه تايپ مي شود، در زيرنويس پايين صفحه آورده

شود. در هر صفحه، شماره هاي زيرنويس از يک آغاز و به ترتيب افزايش مي يابد. در هر سطر از

زيرنويس صفحه نيز حداکثر دو کلمه انگليسي معادل تايپ مي گردد که کلمه اول از سمت چپ و

کلمه دوم از ميانه تحرير مي گردد . ساير کلمات انگليسي نيز در سطور بعدي، به همين ترتيب درج مي

شوند. لازم به توضيح است که اگر پيدا کردن معادل فارسي براي کلمه اي خاص( مثال : نامه نويسنده

يک مقاله لاتين) بسيار مشکل بوده ، مي توان تلفظ لاتين کلمه را با حروف فارسي نوشته و در زير

نويس اصل کلمه نوشت.

- شماره گذاري صفحات به دو نوع مجزا صورت مي پذيرد . دسته اول صفحات پايان نامه، از

صفحه « چکيده » تا انتهاي صفحات « ليست علائم و اختصارات » با حروف الفبا و بصورت متوالي (الف، ب، پ، ت و ...) و دسته دوم صفحات ، از صفحه « مقدمه » تا انتهاي پايان نامه به صورت عددي شماره گذاري مي گردد.

روي صفحه اول هر تقسيم اصلي از پايان نامه، مانند صفحه چکيده، صفحه اول فهرست ، صفحه اول هر

فصل و .. شماره صفحه نوشته نمي شود ولي شماره آن به حساب مي آيد. شماره هر صفحه با 5/1 برابر

فاصله بين سطرها از پايين کاغذ در وسط سطر نوشته مي شود.

عناوين اصلي در وسط سطر و عناوين فرعي در ابتداي سطر نوشته ، « متن اصلي » در نگارش

شود. قبل از شروع هر عنوان اصلي دو سطر و پس از آن يک سطر و قبل از شروع هر عنوان فرعي يک

سطر خالي منظور شود . ولي بعد از هر عنوان فرعي سطري رها نگردد . به هر يک از عناوين (چه اصلي

و چه فرعي) شماره اي تعلق مي گيرد که نحوه شماره گذاري آن در فهرست آمده است.

- منحني ها، جداول، تصاوير و يا اشکال درون کادر بسته قرار گرفته، طرف بالاي آنها مي بايست

به طرف بالاي کاغذ و يا در صورت لزوم در سمت چپ کاغذ قرار داده شود . هر يک از منحني ها،

جداول تصاوير و اشکال داراي شماره و توضيح مي باشند که در قسمت زيرين کادر به فاصله يک خط

درج مي شود ( توضيح بعد از شماره تايپ مي شود). هر يک از منحني ها ، جداول، تصاوير و يا اشکال

در طي متن پايان نامه داراي شماره اي مستقل از يکديگر بوده و بصورت متوالي افزايش مي يابد .

لازم به ذکر است که چنانچه تعداد منحني ها، جداول، تصاوير و يا اشکال در قسمتي از متن بيش از

حد معقول باشد جهت تداوم نوشتار مي بايست مجموعه آنها در يک پيوست قرارگيرنده دقت شود که

در کليه منحني ها و نمودارها هر يک از محورهاي مختصات معرفي شده و واحد مربوطه نيز در کنار

محور مختصات درج شود . اين موضوع در مورد سطرها و ستو نهاي جداول نيز صادق مي باشد .

فصل دوم

نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يکسان سازي شيوه، علاوه بر افزايش ميزان درک خواننده، سهولت

دسترسي و دريافت آنرا در بردارد . لذا در اين بخش ، ضمن بيان مشخصات هر يک از قسمت ها، ترتيب

ارائه آنها نيز ذکر شده است.

-2-1 جلد پايان نامه

پايان نامه، مطابق با نمونه طرح جلد ارائه شده در پيوست اين آئين نامه، زرکوب و با جلد آبي تيره

رنگ .عنوان پايان نامه با حرو ف بزرگ و ساير مطالب با حروف کوچک درج شود . در کنار شيرازه نيز صرفاً عنوان و نام تهيه کننده پايان نامه با حروف کوچک زرکوب گردد..

براي پايان نامه هاي کارشناسي : ذکر نام استاد راهنما روي جلد پايان نامه بلامانع است . هنگام

ذکر مشخصات استاد راهنما، صرفاً پايان نامه علمي ايشان (دکتر يا مهندس ) ذکر شده و سپس

نام و نام خانوادگي مربوطه درج مي گردد . از نوشتن عناوين ديگر مانند : آقاي، جناب، استاد ... پرهيز

گردد. در قسمت زمان ارائه ماه و سال دفاعيه پايان نامه قيد شود. بعنوان مثال: اسفند 1376

-2-2 صفحه نخست (اجباري)

از آنجا که نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براي هر نوشته و کاري مي باشد بسيار مناسب است که

اختصاص يابد که فضل الهي « بسم الله الرحمن الرحيم » نخستين برگ از پايان نامه به درج کلام الهي

موجب توفيق روزافزون گردد.

-2-3 صفحه عنوان

در اين صفحه، مطا لب روي جلد پايان نامه عيناً تکرار مي گردد، با اين تفاوت که در دو مقطع تحصيلي

ذکر نام استاد راهنما الزامي است.

-2-4 چکيده

چکيده پروژه حداکثر در حجمي معادل با 300 کلمه تهيه شده و شامل بيان مختصر مسئله مورد بررسي،

مراحل بکار گرفته شده براي کسب و جمع آوري اطلا عات، نحوه عمل و نتيجه کلي حاصله مي باشد،

به طوريکه خواننده با مطالعه آن تشخيص دهد که پروژه موجود دربرگيرنده مطالب مورد علاقه وي

مي باشد يا خير؟

تاريخچه و سابقه موضوع در اين قسمت ذکر نشده بلکه در مقدمه پروژه توضيح داده مي شود . چکيده

در يک صفحه مجزا بعد از ص فحه عنوان قرار مي گيرد و در بالاي آن به فاصله دو سطر از حاشيه بالاي

صفحه در ميانه سطر عنوان پايان نامه نوشته مي شود.

-2-5 صفحه تقديم (اختياري(

در يک صفحه مستقل بعد از قسمت چکيده، برحسب صلاحديد نگارنده به فرد، افراد يا موسسه اي

تقديم مي گردد.

-2-6 صفحه قدرداني (اختياري(

در اين قسمت، در يک صفحه مجزا بعد از صفحه تقديم نگارنده مراتب قدرداني خود را از اشخاص و

يا موسساتي که در تدوين مطلب با فراهم آوردن اطلاعات، امکانات و يا تأمين بودجه همکاري نموده

اند، ابزار مي نمايد.

-2-7 فهرست

صفحات فهرست بعد از صفحه قدر داني قرار مي گيرند . کلمه " فهرست" در وسط و بالاي کليه

صفحات مربوطه ماشين گردد . عناوين اصلي و فرعي در سمت راست و شماره صفحه در حاشيه چپ

نوشته شود . شماره عنوان اصلي با خط تيره از عنوان مربوطه جدا مي شود . شماره عناوين فرعي به XX-YY-ZZ نوشته مي شود که XX شماره عنوان اصلي و YY  يکي از بخش هاي XX  و ZZ  نيز يکي از بخش هاي زيرين YYمي باشد . که البته در فهرست نويسي فقط تا عنوان فرعي دوم شماره گذاري شده و نوشته مي شود.

عناوين اصلي از منتهاي اليه سمت راست هر سطر و عناوين فرعي به اندازه چهار حرف داخلتر از عنوان

اصلي نوشته مي شوند . ترتيبي که در اينجا به جهت ارائه مطالب بيان گشت به گونه ايست که همواره

در فهرست نويسي « چکيده » حرف « الف » و «مقدمه» شماره«1»  را به خود اختصاص مي دهد

-2-8 ليست علائم و اختصارات

در اين قسمت که بلافاصله بعد از فهرست قرار مي گيرد ليستي از کليه علا ئم و اختصاراتي که در متن

بکار رفته است، درج مي گردد . نحوه نگارش آن همانند فهرست است . در چپ علامت و در سمت

راست مفهوم آن درج مي گردد . ترتيب نگارش علائم مطابق با نوع علامت بکار رفته، متفاوت مي

باشد ولي معمولا نخست حروف انگليسي سپس حرف يوناني نوشته مي شوند . لازم به ذکر است که در

کل متن پايان نامه براي نمايش هر پارامتر فيزيکي فقط بايد از يک نماد استفاده کرد . به عنوان مثال

براي نمايش دما فقط از يک حرف مانند T استفاده شود.

-2-9 مقدمه

مقدمه مي بايست شامل موارد ذيل باشند:

-1 بيان واضح و کامل مسئله موردبررسي يا هدف مطالعه.

-2 بيان دلايل اهميت موضوع و ارزشيابي آن.

-3 بيان مختصر تاريخچه کارها و تحقيقات قبلي انجام شده روي موضوع و وضعيت فعلي آن.

-4 معرفي و مرور اجزاء و بخش هاي پايان نامه.

اين مطالب به اين سؤال که چرا اين بررسي يا پروژه صورت مي پذيرد پاسخ داده و نشان مي دهد که

گاهي در جهت تکميل و با رفع نقص فعاليت گذشتگان مي باشد.

-5 توضيحات مختصري در مورد نحوه تجزيه و تحليل مسأله و نتايج بدست آمده از آن به نظر مي رسد

که ضرورتي نداشته باشد.

-2- متن اصلي 10

اين بخش از پايان نامه ، اصل و اساس پايان نامه مي باشد . در واقع اين بخش است که به دانش پژوهان

کمک مي نمايد . بنابراين مطالب آن بايد به صورت واضح ، منظم و قابل فهم ارائه گردد . در اين بخش

کليات و معادلات و ... مي گردد . بايستي سعي گردد تنها قسمت هايي که مستقيماً با موضوع موردبحث

مربوط است آورده شود و مابقي مطالب به صورت پيوست اضافه گردد. براي مثال اگر آشنايي با بعضي

قضايا براي درک مطلب لازم است ولي اثبات آنها منظور اصلي گزارش نيست به صورت پيوست

اضافه شود.

برنامه کامپيوتري، طرز استفاده و فلوچارت آن، نيز در پيوست آورده شود . مگر در مواردي که صورت

پروژه عمدتا در ارتباط با يک برنامه کامپيوتري تعريف شده باشد.

متن اصلي پايان نامه به طور منطقي به چند فصل تقسيم مي شود هر فصل را مي توان با:

الف) بيان آن قسمت از تحقيق که فصل بدان اختصاص يافته است.

ب) توضيح مطلب و روش هايي که در رابطه با اين قسمت مورداستفاده قرار گرفته است.

پ)و بر شمردن نکاتي که بايد کشف و دانسته شود، آغاز نمود.

-2-11 بحث، نتيجه گيري، پيشنهادات .1

2. در اين قسمت نتايج حاصل در پايان نامه مرور شده و در ادامه پيشنهادات موظف در مورد

ادامه کار)تحقيقاتي) ارائه مي گردد.

-2-12 مراجع .3

حالتهاي گوناگون استناد در متن
1- اگر استناد از نقل قول مستقيم باشد و در ضمن نامي از صاحب اثر در متن برده نشود از؛ ابتدا نام خانوادگي پديد آورنده، سپس سال انتشار و در نهايت صفحه اثر استفاده مي‌شود. (فرهنگي، 1373، ص21)
2- در صورتي كه اثر داراي دو نويسنده باشد همانند مورد قبلي، هر دو آنها در پرانتز آورده مي‌شود (كيا و سعيديان، 1384، ص93) در صورتي كه بيش از دو نفر باشند در اولين استناد اسامي تمامي نويسندگان آورده مي‌شود (ويندال، اولسون و سيگنايزر، 1379، ص354) اما در استنادات بعدي فقط نام يك نويسنده آورده مي‌شود و بجاي مابقي از واژه ديگران يا همكاران استفاده مي‌گردد. (ويندال و ديگران، 1379، ص354)
3- اگر نام پديد آورنده در متن آورده شده باشد ديگر لزومي به ذكر نام پديد آورنده اثر در پرانتز نيست. براي مثال؛ فرهنگي معتقد است: ارتباط يعني تفهيم و تفاهم. (1373، ص43)
4- اگر مطلب عنوان شده نقل قول غير مستقيم باشد، از آوردن شماره صفحه پرهيز مي‌شود. براي مثال؛ در تعريف ارتباط مي توان آن را تفهيم و تفاهم نيز ناميد. (فرهنگي، 1373)
5- اگر مطلب عنوان شده نقل قول غير مستقيم باشد، اما نام صاحب اثر در متن آمده باشد بلا فاصله پس از نام خانوادگي در پرانتز سال انتشار آورده مي‌شود. براي مثال؛ فرهنگي (1373) در تعريف ارتباط آن را تفهيم و تفاهم آورده است.
6- اگر مطلب عنوان شده نقل قول غير مستقيم از يك فصل كتابي باشد همچون موارد پيشين بوده، مضاف بر اينكه بعد از سال انتشار بلافاصله حرف «ف» به معناي فصل به همراه شماره آن فصل آورده مي‌شود. براي مثال؛ در تعريف ارتباط مي توان آن را تفهيم و تفاهم نيز ناميد. (فرهنگي، 1373، ف4)
7- اگر نويسنده‌اي در يك سال چندين اثر داشته باشد است و از همه آنها نيز استفاده شده باشد، آنها را به ترتيب الفبا و با حروف كوچك انگليسي پس از سال انتشار، متمايز مي‌كنند. در مثال قبل (فرهنگي،a ۱۳۷۳، ص43) نشان دهنده اولين اثر فرهنگي در سال 1373 است [البته اينگونه موارد بيشتر در ارتباط با ارجاع به مقالات پيش مي‌آيد].
8- نقل قول‌هاي كه مربوط به صاحب اثر نباشد به چند شيوه نقل قول نويسي مي شوند.
اول اينكه نام و نام خانوادگي صاحب نقل قول اصلي در متن ذكر مي شود. مثال : آلبرت مهرابيان معتقد است از كل يك ارتباط ميان فردي 93 درصد آن جنبه ارتباط غير كلامي دارد. (فرهنگي، b۱۳۷۳، ص 86)
دوم اينكه نام صاحب اثر  اصلي در متن نيايد. مثال: 93 درصد از ارتباط انساني غير كلامي است. (مهرابيان به نقل از فرهنگي، b۱۳۷۳، ص 86)
9- «براي استناد به مصاحبه‌اي كه با فرد مشخصي انجام شده، نامه‌هاي دريافتي، گفتگوي تلفني، يا هر ارتباط شخصي ديگر، نام و نام خانوادگي فرد در متن ذكر و در انتهاي جمله، داخل پرانتز، عبارت «ارتباط شخصي» و پس از آن تاريخ ارتباط درج مي‌شود. لازم به ذكر است چون ارتباط شخصي قابل بازيابي مجدد نيستند در فهرست مآخذ ظاهر نمي‌شوند. مثال؛ احمد اميني نيز معتقد است كه استفاده از شيوه‌نامه انجمن روانشناسي امريكا، بدون طي دوره آموزشي خاص آن، براي بسياري از دانشجويان دشوار است. (ارتباط شخصي، 12 فروردين 1382)» (حري و شاه بداغي، 1385، ص153)
10- «در صورتي كه در بخش مشخصي از متن به بيش از يك اثر استناد شده است، استنادها به ترتيب الفباي نام خانوادگي اولين پديد آورنده هر اثر مرتب و با نقطه ويرگول از يكديگر جدا مي شوند. مثال: شعر حجم تا امروز نتوانسته است طيف وسيعي از شاعران جوان اين مرز و بوم را به مانيفيست خود علاقه‌مند سازد. (احراري، 1382؛ پريد، يوسفي 1383)» (حري و شاه بداغي، 1385، ص153)

ماخذ نويسي در انتهاي متن
   ماخذ نويسي كتاب‌ها در انتهاي مطالب به صورت الفبايي نام خانوادگي صاحب آثار تنظيم مي شود. 1- نام خانوادگي پديد آورنده (ويرگول، يك فاصله) 2- نام كوچك [در صورت وجود پديدآورندگان بيشتر؛ نام خانوادگي و نام پديدآورندگان همكار به شكل مقلوب (يك فاصله)] 3- سال انتشار (داخل پرانتز) 4- عنوان اثر (ايتاليك يا بُلد، نقطه، فاصله) 5- عنوان مترجم (ويرگول، فاصله) 6- شماره جلد (ويرگول، فاصله) 7- محل نشر (ويرگول، فاصله) 8- انتشارات (حري و شاه بداغي، 1385، صص154 الي 162)
   ماخذ نويسي مقالات نيز همانند كتاب بوده و تنها تفاوت اندكي دارد. 1- نام خانوادگي پديد آورنده (ويرگول، يك فاصله) 2- نام كوچك [در صورت وجود پديدآورندگان بيشتر؛ نام خانوادگي و نام پديدآورندگان همكار به شكل مقلوب (يك فاصله)] 3- سال انتشار (داخل پرانتز) 4- عنوان اثر (به شكل ساده، نقطه، فاصله) 5- عنوان مترجم (ويرگول، فاصله) 6- عنوان نشريه به شكل بُلد (ويرگول، فاصله) 7- دوره [در صورت وجود شماره (داخل پرانتز) شماره] (ويرگول، فاصله) 8- صفحه شمار (حري و شاه بداغي، 1385، ص174)
   اگر تعداد آثار استفاده شده يك نويسنده در طول سال بيشتر از يك عدد باشد،آنها را با حروف الفبا كوچك انگليسي و بعد از نام خانوادگي و نام متمايز مي كنند. البته براي تسريع در نگارش در مواقع تكرار نام صاحب آثار از خط تيره بلند [ يك سانتيمتر] استفاده مي‌شود .موارد ذيل گوياي مطلب خواهند بود.
مثال
فرهنگي، علي اكبر(a 1373) ارتباطات انساني، جلد اول ، انتشارات تهران تايمز ،چاپ اول
_____(b 1373) افكار عمومي در روابط عمومي ،فصلنامه هنر هشتم (صص70-82)،سال اول ،شماره دوم، شماره مسلسل 6 پاييز
_____(1375)مديريت افكار عمومي، فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي "رسانه"(صص 53-62)،سال ششم ،شماره 3 ،شماره مسلسل 18
كهن گوئل( 1363) تاريخ سانسور در مطبوعات ايران، جلد اول ،انتشارات آگاه ،چاپ دوم
هولستي .ا ل. آر(1373) تحليل محتوا در علوم انساني، ترجمه نادر سالار زاده اميري انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،چاپ اول
تذكر: كتاب، مقالات و اخبار از يكديگر تفكيك نمي‌شوند و فقط شماره صفحات مقالات در ارجاع ذكر مي‌شود.

 

-13 پيوست ها

در انتهاي پايان نامه، پيوست ها قرار مي گيرند . همانگونه در "متن اصلي " ذکر گرديد . پيوست بگونه

اي انتخاب مي شود که ضمن نياز به وجود آنها ، قرار دادن آنها در "متن اصلي " باعث از بين رفتن

انسجام و پيوستگي مطلب مي گردد. هر پيوست به يک موضوع اختصاص مي يابد.

به منظور مرتب نمودن پيوستها، ترتيب زير پيشنهاد مي گردد:

پيوست 1- منحني هاي حاصل و يا تهيه شده از استاندارد( در صورتي که تعداد آنها زياد باشد)

پيوست 2- جداول حاصل و يا تهيه شده از استاندارد ( در صورتي که تعداد آنها زباد باشد)

پيوست 3- اثبات قضايا

پيوست 4- دستورالعمل استفاده از برنامه کامپيوتري تهيه شده

پيوست 5- ليست برنامه کامپيوتري

پيوست 6- نقشه هاي تهيه شده

در صفحه اول هر پيوست، در بالا و وسط کادر کلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شده و سپس با

يک خط فاصله در وسط کادر عنوان مربوط به آن پيوست آورده مي شود.

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | آیین نگارش پروژه